Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uprzejmie informujemy, że wszelkie wnioski w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, są realizowane za pośrednictwem następującego adresu mailowego: iod@auto-med.pl lub bezpośrednio w siedzibie organizacji w formie pisemnego wniosku.

POBIERZ WNIOSEK

Informujemy również, iż Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w „Auto-Med” jest Agnieszka Szłyk-Krzysik.

Klauzula informacyjna medycyny pracy

Klauzula informacyjna kontrahenci

Klauzula informacyjna dla pacjenta

Klauzula informacyjna kandydaci do pracy

Klauzula informacyjna dla pracownika

Klauzula informacyjna dla osób trzecich

Klauzula informacyjna monitoring dla pacjenta

Klauzula informacyjna skargi i wnioski

Klauzula informacyjna e-mail

Tryb procedowania Państwa wniosku w związku z obowiązkiem odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO

 Wniosek może być złożony bezpośrednio do Administratora lub Inspektora Ochrony Danych. Jego rozpatrzeniem zajmiemy się niezwłocznie. Jeżeli realizacja wniosku będzie trwała dłużej niż miesiąc o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem/wiadomością. Takie przedłużenie jest możliwe z uwagi na złożoność żądania lub liczbę złożonych wniosków.

Jeżeli wniosek nie pozwala na Państwa jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny, Administrator skieruje do Państwa prośbę o jego uzupełnienie .

Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie prowadzona również w tej formie jeżeli okaże się to możliwe. W innych przypadkach o sposobie rozpoznania wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator może nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji lub odmówić rozpoznania wniosku.

Jak mogę zgłosić żądanie realizacji moich praw odnośnie przetwarzania danych osobowych?
Możesz to zrobić na kilka sposobów:

  • drogą tradycyjną na adres: Spółka Lekarzy Specjalistów „Auto-Med” ul. Ogrodowa 5, 97-500 Radomsko
  • drogą elektroniczną na adres mailowy: poradnia@auto-med.pl
  • osobiście w naszej placówce
  • bezpośrednio do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres: iod@auto-med.pl

 

O co mogę wnioskować?

Uprawnienie osoby, której dane dotyczą Opis/skutek dla administratora danych
Prawo do sprostowania danych Prawo żądania, aby administrator niezwłocznie sprostował dane osobowe, które są nieprawidłowe. Uprawniony może żądać również uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
Prawo do usunięcia danych Jest to „prawo do bycia zapomnianym”, tj. prawo żądania, aby administrator usunął dane osobowe dotyczące uprawnionego. Administrator musi je usunąć, zwłaszcza jeśli:

·   dane osobowe są już niezbędne do celów, w których je zebrał

·   osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę na ich przetwarzanie i administrator nie ma innej podstawy przetwarzania

·   osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec ich przetwarzania i nie wystąpiły nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania

·   dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem

 

WAŻNE

Jeżeli na tej podstawie administrator ma obowiązek usunięcia danych, które już upublicznił, wówczas musi poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba której dane dotyczą żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

W tym celu administrator musi podjąć jedynie wszelkie ”rozsądne” działania, tj. realizując swój obowiązek, może uwzględnić dostępną technologię i koszty realizacji prawa do bycia zapomnianym.

Administrator nie musi realizować tego prawa przede wszystkim wówczas, gdy przetwarzanie, którego dotyczy żądanie, jest niezbędne do:

·    ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz

·    wywiązania się z obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy przepisów prawa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub prawa Unii Europejskiej, którym podlega administrator

Prawo do ograniczenia przetwarzania Prawo to przysługuje, zwłaszcza gdy:

·   osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych (wówczas prawo ograniczenia przysługuje jej na okres pozwalający sprawdzić administratorowi prawidłowość tych danych)

·   administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

·   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania (wówczas prawo ograniczenia przysługuje do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu)

Prawo do przenoszenia danych Jeżeli administrator przetwarza dane na podstawie zgody lub                         w ramach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania):

·   osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać otrzymania kompletnego wykazu tych danych

·   wykaz należy przekazać w uporządkowanym i powszechnie używanym formacie

·   jeżeli jest to technicznie możliwe uprawniona osoba może żądać, aby administrator przesłał dane bezpośrednio innemu administratorowi

Prawo do sprzeciwu Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania są prawnie uzasadnione interesy administratora danych, Sprzeciw można wnieść z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją tej osoby. Jeżeli jednak sprzeciw dotyczy przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, wówczas ta osoba ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. W przypadku takiego sprzeciwu administrator nie może już przetwarzać danych tej osoby do celów marketingowych.
Prawo do kopii danych ·    pierwsza kopia bezpłatnie

·    za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych

·   jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię droga elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej

 

Prawo do cofnięcia zgody ·   w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli przetwarzamy Twoje dane na tej podstawie

Jakie informacje powinienem zamieścić w zgłoszeniu?
Aby móc przyjąć Twoje zgłoszenie i móc je przeanalizować, a także przygotować na nie odpowiedź musimy wiedzieć:

  • kim jesteś
  • z jakiego prawa i w jakim zakresie chcesz skorzystać
  • jaki jest preferowany kanał kontaktu zwrotnego

Czy poniosę jakiekolwiek koszty realizacji moich praw?
Realizacja praw osób, których dane dotyczą jest bezpłatna. W przypadku prawa dostępu do danych, zastrzegamy sobie jednak zgodnie z przepisami prawa, możliwość pobrania opłaty za kolejne kopie danych będące wynikiem realizacji prawa wynikającego z art. 15 RODO.

Czy każde moje zgłoszone żądanie zostanie zrealizowane?
Każde zgłoszone żądanie zostanie przekazane do analizy naszego Inspektora Ochrony Danych, jej wynikiem będzie odpowiedź dot. jego realizacji, którą od nas otrzymasz. Jednocześnie chcemy poinformować, że wynikiem analizy może być odmowa realizacji zgłoszonego żądania w przypadku, gdy okaże się one niezasadne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przykładem takie sytuacji może być niemożność realizacji prawa do usunięcia danych (,,bycia zapomnianym”) w przypadku posiadania wytworzonej w Spółce Specjalistów „Auto-Med” w Radomsku dokumentacji medycznej, kiedy to jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej co do zasady przez okres 20 lat (Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).